Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2021 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w 2021 r. z terenu woj. warmińsko-mazurskiego


Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017.poz. 9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 t.j. z późn. zm.)

DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OLSZTYNIE
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn

Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie „program polityki zdrowotnej”,

Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2020 r.

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten zakres przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.

Wniosek winien zawierać:
1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 poz.2365 ze zm. oraz z 2019 r. poz.447).


Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Pliki  do pobrania:

 1. Informacja z wykazem aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.
 2. Wzór wniosku.

 

 

                                                                                                                                              Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                                                                               Oddziału Wojewódzkiego NFZ

                                                                                                                                                        Andrzej Zakrzewski

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2020 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.
z terenu woj. warmińsko-mazurskiego

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 poz. 9), oraz w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2018 poz.1510 ze zm.).

 

DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W OLSZTYNIE 
informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn
Forma wniosku: postać papierowa, z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej"
Termin składania wniosków: do dnia 1 września 2019 r.
Termin rozpatrywania wniosków: nie dłuzej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten zakres przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojdwódzki Narodowego Funduszu ZDrowai w Olsztynie.

Wniosek winien zawierać:

1)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)    określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
3)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6)    harmonogram realizacji programu;
7)    planowane koszty realizacji programu;
8)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

 1. Do wniosku dołącza się:
  1)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  2)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 poz. 1492 ze zm.) 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje w terminie 14 dni.

Informacja dodatkowa:

Świadczenia realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej zaplanowanych  przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach: Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

 

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Olsztynie

Andrzej Zakrzewski

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2019 r.

Komunikat w sprawie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018r.

Ogłoszenie o wyborze wniosków

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Podmiot publikujący: Warmińsko-Mazurski OW NFZ
Autor informacji: Barbara Tyl
Publikujący informację: Magdalena Mil Mil
Wytworzenie informacji: 08.07.2020
Publikacja informacji: 08.07.2020 15:27
Aktualizacja informacji: 08.07.2020 15:27
Sprawdź historię zmian