Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2018/III

26-10-2018

UCHWAŁA Nr 24/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 124 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.1) oraz § 9 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. Regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 30/2007/I Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r.2), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 17 października 2018 r., wniosku  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925.
2) Zmiany tekstu jednolitego powołanej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr 29/2010/II Rady NFZ z dnia 29 listopada 2010 r. i Nr 8/2015/III z dnia 23 czerwca 2015 r.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.10.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności