Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 131/2017/DSOZ

22-12-2017

ZARZĄDZENIE Nr 131/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmienionym zarządzeniem Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 60/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 91/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1b do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia nr 60/2017/DSOZ po lp. 27 dodaje się lp. 28 w brzmieniu:

 „

28

5.10.00.0000150

Podanie  immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej

1

 - konieczność udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem (w przypadku wykorzystania produktu leczniczego dystrybuowanego przez RCKiK nie podlega rozliczeniu),
 - wymagane wskazanie procedury wg ICD-9 99.111

z odpowiednim ryczałtem KOC II/III wymienionym w zał. 1a

„   

                  ;

2) w załączniku Nr 1c do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do zarządzenia nr 60/2017/DSOZ w lp. 6 w kolumnie 6 wyrażenie:
„- możliwość rozliczenia maksymalnie 9 produktów w ciągu całej opieki DOK.” otrzymuje brzmienie: „- możliwość rozliczenia maksymalnie 3 produktów w ciągu całej opieki DOK.”

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 22.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.12.2017 15:37
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności