Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 21/2018/DSOZ

12-03-2018

ZARZĄDZENIE NR 21/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 12 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 89/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wezwania do uzupełnienia lub korekty wniosku, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia.”;

2) w § 4:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, w tym w załącznikach stanowiących specyfikację kosztową, Dyrektor oddziału Funduszu wzywa świadczeniodawcę do uzupełnienia lub korekty wniosku, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania w formie papierowej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie do uzupełnienia lub korekty wniosku przekazywane jest świadczeniodawcy w formie papierowej i elektronicznej.”,

b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Uzupełnienie braków może dotyczyć konieczności dostarczenia dokumentacji medycznej świadczenia, o którego indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie występuje świadczeniodawca, jeśli Dyrektor oddziału Funduszu uzna informacje zawarte w tej dokumentacji za niezbędne do wydania opinii w przedmiocie wniosku, mimo że wniosek został wypełniony w całości zgodnie z obowiązującym wzorem.”,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Forma papierowa wezwania do uzupełnienia lub korekty wniosku wymaga doręczenia przesyłką poleconą na adres siedziby świadczeniodawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń, lub w inny sposób, z zastrzeżeniem, że fakt doręczenia oraz dzień doręczenia przesyłki do odbiorcy zostaną potwierdzone podpisem odbiorcy.

7. Skorygowany lub uzupełniony wniosek świadczeniodawca przekazuje do oddziału Funduszu w formie papierowej i elektronicznej (w aplikacji BRI), zgodnie z § 3 ust. 5 oraz z zachowaniem numeru wniosku, w którym stwierdzono braki lub błędy. Forma elektroniczna nie dotyczy dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 5a.”,

d) dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Dokumentacja medyczna, o której mowa w ust. 5a, winna zostać przekazana przez świadczeniodawcę w formie papierowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) albo na nośniku elektronicznym (pliki PDF na płycie CD/DVD, bez możliwości zmiany zapisu na płycie). Przekazanie dokumentacji medycznej wymaga doręczenia przesyłką poleconą lub w inny sposób, z zastrzeżeniem, że fakt doręczenia oraz data doręczenia przesyłki do oddziału Funduszu zostaną potwierdzone podpisem odbiorcy.”;

3) dodaje się załącznik nr 10 do zarządzenia  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2018 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 12.03.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności