Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - przezcewnikowa trombektomia mechaniczna

10-07-2019

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii1) przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Opinie proszę przekazać w terminie do 17 lipca 2019 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: .

 


1) Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3-5 załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.)

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 10.07.2019 14:48
Aktualizacja informacji: 11.07.2019 14:27
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności