Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

26-09-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 - 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 j.t.),właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zmiany wprowadzone w projekcie zarządzenia wynikają z konieczności dostosowania finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach stacjonarnych i domowych, wynikających z Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie taryf świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Z uwagi, że nie została określona taryfa dla przedmiotowych świadczeń w odniesieniu do pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach stacjonarnych, zostały wprowadzone współczynniki korygujące.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 10 października 2017 roku na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 26.09.2017 17:13
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności