Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

11-05-2015

Komunikat dotyczący konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Wzrost finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i izbach przyjęć – to rozwiązania jakie znalazły się w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ. Chodzi o projekt zmieniający zarządzenie Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Obecnie finansowanie świadczeń udzielanych w SOR albo w izbie przyjęć (IP) odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego. Wysokość ryczałtu wyliczana jest na podstawie dwóch składowych: składowej ryczałtu za strukturę oraz składowej ryczałtu za funkcję. Jednym z elementów wzoru na obliczenie składowej ryczałtu za funkcję jest stawka za punkt. Nowe zarządzenie wprowadza podwyższoną stawkę za punkt dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Stawka ta wynosi obecnie 30 zł za punkt, zaś w myśl projektu rozporządzenia będzie to 52 zł za punkt.

Ponadto zmienić ma się sposób sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i IP. Chodzi o przypisanie procedur medycznych do kategorii stanu zdrowia oraz objawów medycznych pacjenta. Takie uporządkowanie było postulowane przez środowisko medyczne.

Projektowana zmiana ww. zarządzenia to efekt podjętych w 2014 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przedstawicieli środowiska ratownictwa medycznego prac nad wdrożeniem nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izb przyjęć.

W projektowanym zarządzeniu wykorzystano prace analityczne przygotowane przy udziale konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. W wyniku zakończenia pierwszego etapu prowadzonych prac wprowadza się od dnia 1 lipca 2015 r. do stosowania przez świadczeniodawców w sprawozdawczości nowe załączniki nr 5 a-c.

Prowadzone dotychczas prace dotyczyły szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kolejnym etapem prac prowadzonych w NFZ będzie m.in. dokonanie, na podstawie wprowadzonej od 1 lipca 2015 r. sprawozdawczości, analizy i oceny funkcjonowania IP oraz projektowanie propozycji nowych rozwiązań w tym obszarze.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia w można nadsyłać do Centrali Funduszu do 25 maja 2015 roku na adres e-mail  lub listownie na adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02 - 390 Warszawa.

źródło - Departament ds. Służb Mundurowych

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 11.05.2015 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności