Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2007/I

18-04-2007

Uchwała Nr 13/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności NFZ za 2006 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) w związku z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r., przedstawione przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 kwietnia 2007 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 18.04.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.04.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności