Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 13/2018/III

28-06-2018

UCHWAŁA Nr 13/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 czerwca 2018 r.
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko
Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych


Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.1)), Rada Funduszu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Dariusza Tereszkowskiego - Kamińskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Służb Mundurowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697 i 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 28.06.2018 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności