Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 14/2017/III

10-07-2017

UCHWAŁA Nr 14/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm1), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 28 czerwca 2017 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250, z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 10.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 10.07.2017 13:56
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności