Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 15/2015/III

17-09-2015

UCHWAŁA Nr 15/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.[1]), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku Prezesa NFZ przedstawionego Radzie 8 września 2015 r. zmienia załącznik w formie tabelarycznej "Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok" do uchwały Nr 31/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.[2] oraz nadaje mu brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 995, 1066, 1217, 1302, 1359 i 1365.

[2] Powołana uchwała została zmieniona uchwałami Rady NFZ: nr 2/2015/II z dnia 19 lutego 2015 r., nr 5/2015/II z dnia 17 marca 2015 r. i nr 7/2015/III z dnia 23 czerwca 2015 r. 

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 17.09.2015 15:58
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności