Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 15/2016/III

27-06-2016

UCHWAŁA Nr 15/2016/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r. 

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2015 r., poz. 5811)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 16 czerwca 2016 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, przyjmuje roczne Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 995, 1066, 1217, 1302, 1359, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991, 1994, 2198, i z 2016 r. poz. 65 i 652.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 27.06.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 27.06.2016 13:55
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności