Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2017/III

18-09-2017

UCHWAŁA Nr 18/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 7 września 2017 r. wniosku Zastępcy  Prezesa NFZ ds. Finansowych, działającego z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2017 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173, 2250 i z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 18.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 18.09.2017 15:10
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności