Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2007/I

13-06-2007

Uchwała Nr 19/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2007 r. Prezesa NFZ przyjmuje się okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2007 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 13.06.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.06.2007 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności