Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2016/III

11-07-2016

UCHWAŁA Nr 19/2016/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.


Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 5811)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 30 czerwca 2016 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia do pełnienia obowiązków Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1)Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 995, 1066, 1217, 1302, 1359, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991, 1994, 2198, i z 2016 r. poz. 65 i 652.

Pliki do pobrania
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 11.07.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 11.07.2016 14:59
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności