Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 21/2015/III

21-12-2015

UCHWAŁA Nr 21/2015/III

RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2015 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2015 r., poz. 5811)), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 7 grudnia 2015 r. wniosku Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2015 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2015 r.
2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2015 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2015 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                 Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                                            Rudolf Borusiewicz


1)Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 995, 1066, 1217, 1302, 1359, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893 i 1916, 1991, 1994.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 21.12.2015 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności