Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 21/2018/III

17-09-2018

UCHWAŁA Nr 21/2018/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności
Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.1)), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 września 2018 r. Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361, 2434 oraz z 2108 r. poz. 107, 138, 650, 697 i 730, 771, 858, 912, 932, 1115, 1128, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669.

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.09.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 17.09.2018 15:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności