Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 25/2017/III

15-12-2017

UCHWAŁA Nr 25/2017/III
RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2017 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110), Rada Funduszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 2017 r. Zastępcy Prezesa NFZ ds. Finansowych działającego z upoważnienia Prezesa NFZ, przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2017 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Rudolf Borusiewicz

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Aktualizacja informacji: 15.12.2017 12:47
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności