Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 39/2007/I

30-10-2007

Uchwała Nr 39/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a), art. 121 ust. 1 w związku z art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu przedstawionego w dniu 16 października 2007 r. wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i  Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793n Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 30.10.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.10.2007 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności