Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 45/2007/I

05-12-2007

Uchwała Nr 45/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 listopada2007 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 20 listopada 2007 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, upoważnionego do zastępowania Prezesa NFZ oraz uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2007 r.", a także uwzględniając "Wyjaśnienie do tabel sprawozdawczych IV.14.5.1 i IV.14.5.2." przyjmuje okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2007 r.
  2. Okresowe sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2007 r. oraz dokumenty: "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w III kwartale 2007 r." i "Wyjaśnienie do tabel sprawozdawczych IV.14.5.1 i IV.14.5.2." stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793n Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 5.12.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.12.2007 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności