Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 46/2007/I

05-12-2007

Uchwała Nr 46/2007/I
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 listopada2007 r.

w sprawie wydania opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a) i art. 121 ust. 1 w zw. z art. 124 ust. 2, uwzględniając art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1), oraz uwzględniając wzór rocznego planu finansowego NFZ, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 104, poz. 875, z późn. zm.2) Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 21 listopada 2007 r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych, upoważnionego do zastępowania Prezesa NFZ, pozytywnie opiniuje projekt zmiany planu finansowego na 2007 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

 

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Piotr Gryza

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793n Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. U. z 2005 r. Nr 151, poz. 1264, z 2006 r. Nr 192, poz. 1418, z 2007 r. Nr 97, poz. 643, Nr 212, poz. 1564.


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 5.12.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.12.2007 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności