Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2014/II

25-03-2014

Uchwała Nr 5/2014/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdaniadziałalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 r.

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1), Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 13 marca 2014r. wniosku Zastępcy Prezesa NFZ do spraw Finansowych upoważnionego uchwałą Rady NFZ nr 3/2014/II z dnia 28 lutego 2014 r. do wykonywania kompetencji Prezesa NFZ, a także uwzględniając "Informację Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 roku", przyjmuje okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 r.
  2. Okresowe Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 r. oraz "Informacja Prezesa NFZ o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 roku" stanowią załączniki do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder


źródło - Biuro Rady Funduszu
Dodany: 25.03.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.03.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności