Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 7/2015/II

20-03-2015

Uchwała Nr 7/2015/II
Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) oraz § 12 Regulaminu działania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jedn. stanowi załącznik do uchwały Rady NFZ z dnia 30 sierpnia 2007 r. Nr 30/2007/I)2),  Rada Funduszu

uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmuje Rekomendacje Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych   z Narodowym Funduszem Zdrowia, przedstawione w dniu 17 marca 2015 r. przez Zespół Problemowy Rady NFZ, powołany uchwałą Nr 14/2014/II Rady NFZ z dnia 17 czerwca 2010 r.3)
  2. Rekomendacje, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia

Renata Hayder

1)Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6,  poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842  Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203,  Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342, 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646, 1650, z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146, 1175, 1188, 1491, 1831.

2)Zmiany tekstu jednolitego powołanej uchwały zostały wprowadzone uchwałą Nr 29/2010/II Rady NFZ z dnia 29 listopada 2010 r.

3)Powołana uchwała została zmieniona uchwałą Rady NFZ nr 24/2013/II z dnia 9 września 2013 r.

źródło - Biuro Rady Funduszu

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.03.2015 00:00
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności