Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 101/2016/GPF

27-09-2016

ZARZĄDZENIE NR 101/2016/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem nr 30/2015/GPF z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 42/2015/GPF z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem nr 55/2015/GPF z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem nr 16/2016/GPF z dnia 5 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr 43/2016/GPF z dnia 9 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 35 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i rozwojem Platformy Informacji Analitycznej, będącej zestawem rozwiązań informatycznych typu hurtowni danych (business intelligence), służących raportowaniu, analizom oraz wykrywaniu nieprawidłowości;”;

2) w § 38 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określanie i monitorowanie stosowania polityki i metodyki działalności kontrolnej Funduszu, w tym szczegółowej metodyki analizy ryzyka nieprawidłowości, a także określanie i monitorowanie stosowania procedur dotyczących działalności kontrolnej;”,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) współpraca z Biurem Prawnym w zakresie formułowania wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami;”.

§ 2. Dyrektor Departamentu Kontroli w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia opracuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej i przedłoży go do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 27.09.2016 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności