Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 104/2016/DGL

11-10-2016

ZARZĄDZENIE Nr 104/2016/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 91/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2016 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w katalogu świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, zwanym dalej „katalogiem świadczeń dodatkowych”, składającym się z:

a) części A – substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
b) części B – substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.”;

2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki wspomagające, celem samodzielnego ich przyjmowania przez świadczeniobiorcę w warunkach domowych.  Porada ambulatoryjna ma na celu zastosowanie/wydanie pacjentowi leku przeciwnowotworowego z katalogu określonego w załączniku nr 1n do zarządzenia lub zastosowanie procedury z katalogu określonego w załączniku nr 1t do zarządzenia.
W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na zastosowanie leku przeciwnowotworowego, możliwe jest rozliczenie świadczeń z katalogu określonego w załączniku nr 1j do zarządzenia.
Dopuszczalne jest rozliczenie następujących porad:

1) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń) – dotyczy świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń – odpowiednio: w trybie hospitalizacji oraz leczenia jednego dnia, oraz ambulatoryjnym. Porada ta może być realizowana przez świadczeniodawcę, który jest ośrodkiem koordynującym lub który posiada umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego;
2) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią – dotyczy świadczeniodawców niespełniających warunków, o których mowa w pkt 1.”;
3) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r., z wyjątkiem § 1:

1) pkt 1 i 4, który wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r.;
2) pkt 2 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65,  652,  960 i 1355.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 11.10.2016 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności