Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 107/2017/DSOZ

26-10-2017

ZARZĄDZENIE Nr 107/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 116/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 83/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2017 r., w § 11 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) podstawą rozliczenia świadczeń w ramach perinatalnej opieki paliatywnej na rzecz rodziców dziecka będącego w fazie prenatalnej i tegoż dziecka, są wskazania medyczne opisane na skierowaniu wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 10 października 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.10.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 26.10.2017 14:57
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności