Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 108/2016/GPF

20-10-2016

ZARZĄDZENIE NR 108/2016/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem nr 30/2015/GPF z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 42/2015/GPF z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem nr 55/2015/GPF z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem nr 16/2016/GPF z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem nr 43/2016/GPF z dnia 9 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem nr 101/2016/GPF z dnia 26 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, sprawuje Prezes Funduszu. Prezes Funduszu sprawuje również bezpośredni nadzór nad Wydziałem Audytorów Wewnętrznych wchodzącym w skład Departamentu Kontroli.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W zakresie dotyczącym realizacji zadań merytorycznych kontroli wewnętrznej w odniesieniu do Centrali, Dział Kontroli Wewnętrznej wchodzący w skład Departamentu Kontroli, podlega Prezesowi Funduszu.”;

2) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. W terminie do dnia 15 listopada każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu propozycje zadań komórek organizacyjnych do planu pracy Centrali na rok następny, zaakceptowane przez właściwego zastępcę Prezesa Funduszu.”;
3) w § 37 ust. 2 uchyla się pkt 2;
4) w § 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W strukturze Departamentu Kontroli znajduje się Wydział Audytorów Wewnętrznych, będący komórką funkcjonalnie niezależną i wyodrębnioną, wykonującą zadania z zakresu audytu wewnętrznego, której celem jest wspieranie Prezesa w realizacji jego celów i zadań.”.

§ 2. Dyrektorzy Departamentu Kontroli oraz Departamentu Analiz i Strategii w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.10.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 20.10.2016 13:43
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności