Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 109/2015/BP

31-12-2015

ZARZĄDZENIE Nr 109/2015/BP
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) zarządzeniem Nr 54/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
2) zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniającym zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów;
3) zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. zmieniającym niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów;
4) zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniającym zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów;
5) zarządzeniem Nr 90/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2. Podany w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1) § 2 - 4 zarządzenia Nr 54/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r. zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które stanowią:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.”;
2) § 2 - 5 zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, które stanowią:
„§ 2. 1. Przedmiot aneksu do umowy, o którym mowa w § 1, stanowi realizacja świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określonych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia OWU.
§ 3. Warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksie do umowy, o którym mowa w § 2, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisanego aneksu do umowy wraz z kopią:
1) porozumienia dotyczącego sposobu comiesięcznego podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia OWU; albo
2) pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę - sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU.
§ 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentacji rozliczeniowej razem z potwierdzeniem realizacji:
1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia OWU; albo
2) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia OWU
- w formie pisemnej w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;
3)  § 2 zarządzenia Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. zmieniającego niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, który stanowi:
„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;
4)  § 2 – 5 zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, które stanowią:
„§ 2. 1. Przedmiot aneksu do umowy, o którym mowa w § 1, stanowi realizacja świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określonych w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
2) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i poz. 1628).
§ 3. Warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksie do umowy, o którym mowa w § 2, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisanego aneksu wraz z kopią:
1) porozumienia w sprawie comiesięcznego sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
2) pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo 
3) określonego przez świadczeniodawcę – sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU.
§ 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentacji rozliczeniowej razem z potwierdzeniem realizacji:
1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
2) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU
- w formie pisemnej w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”;
5) § 2 - 4 zarządzenia Nr 90/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r. zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które stanowią, że:
„§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§ 4. 1. Przepis § 1 pkt 5 – 7 zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 5 zarządzenia w zakresie § 4 ust. 10 tiret 26 (ortopedia i traumatologia narządu ruchu) wzoru umowy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269,1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 31.12.2015 00:00
Źródło: Biuro Prawne
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności