Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 114/2016/DGL

17-11-2016

ZARZĄDZENIE NR 114/2016/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793), w zw. z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579) zarządza się, co następuje.

§ 1. W zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, w § 6: 

1) ust. 3. otrzymuje brzmienie:
„3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 5a, osoba uprawniona zobowiązana jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie z § 7.”;
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie  6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.”;
3) ust. 7. otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku nieprzekazania w postaci papierowej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie, o którym mowa w ust. 5a, uprawnienia te zostają odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.


p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.11.2016 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności