Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 117/2017/DSOZ

30-11-2017

ZARZĄDZENIE Nr 117/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia  30 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów
w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 78/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r., zarządzeniem Nr 97/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2017 r., § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu szpitali:
1) ogólnopolskich, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniach;
2) onkologicznych lub pulmonologicznych, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach;
3) III stopnia, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach, u których udział wartości sfinansowanych świadczeń onkologicznych wyniósł co najmniej 40% wartości tych świadczeń sfinansowanych na terenie danego województwa, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego
- w sytuacji rozliczania świadczeń produktami rozliczeniowymi:
1) określonymi w załączniku nr 1e do zarządzenia chemioterapii, z wyłączeniem świadczeń polegających na zapewnieniu zakwaterowania świadczeniobiorcom poza oddziałem szpitalnym;
2) o kodzie 5.52.01.0001424 - Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej;
3) o kodzie 5.52.01.0001440 - Hospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 r.ż.;
4) o kodzie 5.52.01.0001470 - Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej – w oddziale radioterapii/ onkologii klinicznej;
5) o kodzie 5.52.01.0001499 - Hospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 r.ż.- w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej;
6) o kodzie 5.52.01.0001504 - Hospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż.
- ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,2.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 30.11.2017 11:35
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności