Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 118/2016/DSM

05-12-2016

ZARZĄDZENIE Nr 118/2016/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) zarządza się,  co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 115/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.12.2016 00:00
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności