Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 118/2017/DSOZ

30-11-2017

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń
- leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką zmienionym zarządzeniem Nr 4/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 33/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 49/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zarządzenie BRI – zarządzenie Nr 89/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.”;
2) załącznik nr 1r do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się lp. 21 i 22 w brzmieniu:

"

ROD

brak

21

RODRS01
RODRZ01

brak

RON

brak

22

RONS01

RONZ01

Rozliczenie następuje w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w terminie do 12 miesięcy od zakończenia hospitalizacji, podczas której była leczona ostra faza choroby, oraz pacjent nie odbył wczesnej rehabilitacji neurologicznej rozliczonej grupami: RNM, RNR, RNO.

;

4) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) po części dotyczącej charakterystyki grup: ROPS01 -  Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu oraz ROPZ01 -  Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w zakładzie rehabilitacji leczniczej, dodaje się charakterystykę grup w brzmieniu:
„RODRS01 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w szpitalu
RODRZ01 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w zakładzie rehabilitacji leczniczej
wymagane wskazanie:
minimum 5 procedur ICD-9 z listy RODR1a
rozpoznania ICD-10 z listy RODR1b

RODR1a - ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka  lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa – oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3301 Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302 Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3802 Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
93.3806 Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3827 Metody terapii manualnej - inne
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3913 Masaż segmentarny
93.3916 Masaż pneumatyczny
93.3917 Masaż mechaniczny
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3948 Fango
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3966 Kąpiel kwasowęglowa
93.3967 Kąpiel siarczkowa
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3986 Drenaż limfatyczny miejscowy
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.83 Terapia zajęciowa

RODR1b - ICD-10
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych
G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu
G36.8 Inne określone rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
G36.9 Rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu, nieokreślone
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 Mielinoliza środkowa mostu
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 Podostre martwiejące zapalenie rdzenia
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M07.0 Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych
M07.1 Okaleczające zapalenie stawów (l40.5)
M07.2 Łuszczycowa spondyloartropatia (l40.5)
M07.3 Inne łuszczycowe artropatie (l40.5)
M07.4 Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (k50.-)
M07.5 Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
M07.6 Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
M08.0 Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
M08.1 Młodzieńcze zesztywniajace zapalenie stawów kręgosłupa
M08.2 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
M08.3 Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)
M08.4 Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
M08.8 Inne młodzieńcze zapalenia stawów
M08.9 Młodzieńcze zapalenie stawów, nie określone
M09.0 Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (l40.5)”,

b) po części dotyczącej charakterystyki grup: RODRS01 -  Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w szpitalu oraz RODRZ01 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych w zakładzie rehabilitacji leczniczej, dodaje się charakterystykę grup w brzmieniu:
„RONS01 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego w szpitalu
RONZ01 - Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego w zakładzie rehabilitacji leczniczej
wymagane wskazanie:
minimum 5 procedur ICD-9 z listy RON1a
rozpoznania ICD-10 z listy RON1b
RON1a - ICD-9
93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne
93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne
93.1132 Ćwiczenia wspomagane
93.1133 Ćwiczenia prowadzone
93.1202 Ćwiczenia czynne wolne
93.1204 Ćwiczenia samowspomagane
93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu
93.1301 Ćwiczenia izometryczne
93.1303 Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
93.1304 Ćwiczenia izotoniczne
93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne
93.14 Odtwarzanie gry stawowej
93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
93.1503 Mobilizacja odcinka  lędźwiowego kręgosłupa
93.1601 Mobilizacja małych stawów
93.1602 Mobilizacja dużych stawów
93.1701 Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
93.1804 Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa – oklepywanie
93.1812 Czynne ćwiczenia oddechowe
93.1813 Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania
93.1901 Ćwiczenia równoważne
93.1902 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej
93.1904 Ćwiczenia samoobsługi
93.1907 Ćwiczenia zespołowe
93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
93.1911 Ćwiczenia koordynacji ruchowej
93.1912 Poizometryczna relaksacja mięśni
93.1913 Ćwiczenia koordynacyjno-równoważne wg Frenkla
93.1914 Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
93.1915 Ćwiczenia synergistyczne
93.2201 Pionizacja bierna
93.2202 Pionizacja czynna
93.2203 Przygotowanie do chodzenia
93.2204 Nauka czynności lokomocyjnych
93.2401 Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
93.27 Stretching mięśni lub ścięgien
93.28 Stretching powięzi
93.3101 Indywidualne ćwiczenia w wodzie
93.3301 Kąpiel wirowa kończyn górnych
93.3302 Kąpiel wirowa kończyn dolnych
93.3501 Ciepłe suche okłady
93.3802 Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
93.3806 Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
93.3810 Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)
93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring
93.3827 Metody terapii manualnej - inne
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3913 Masaż segmentarny
93.3916 Masaż pneumatyczny
93.3917 Masaż mechaniczny
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3943 Ultradźwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3948 Fango
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3966 Kąpiel kwasowęglowa
93.3967 Kąpiel siarczkowa
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3986 Drenaż limfatyczny miejscowy
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.83 Terapia zajęciowa
RON1b - ICD-10
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego)
D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2 Stwardnienie zanikowe boczne
G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1Następstwa krwotoku śródmózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy. ”.

§ 2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Aktualizacja informacji: 30.11.2017 15:55
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności