Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 1/2015/DSOZ

02-01-2015

Zarządzenie Nr 1/2015/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 2 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. W przypadku świadczeniodawców, którzy posiadają zarówno umowę w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć oraz umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, porozumienie, o którym mowa w § 2, zawiera się w jednym zakresie. W uzasadnionych przypadkach porozumienie może zostać zawarte w obu zakresach.";

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Upoważnia się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany określonego w zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ze zmianami, wzoru umowy, w celu umożliwienia rozliczenia należności za miesiąc styczeń 2015 r. w zakresie wynikającym ze złożonych deklaracji wyboru i świadczeń finansowanych stawką kapitacyjną, stosowanego do umów zawieranych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

2. Należność, o której mowa w ust. 1 wylicza się  uwzględniając proporcję pomiędzy liczbą dni objęcia opieką, włączając  dzień złożenia deklaracji wyboru, a kalendarzową liczbą dni w styczniu.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149,  poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, 879, 983 i 1290, 1623, 1646, 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146,1175  1188 i 1491.

 

Wszystkie aktualności