Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 12/2011/DSM

15-03-2011

Zarządzenie Nr  12/2011/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia  14 marca 2011 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne  

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1) zarządza się co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia. 

§ 2.

 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) gotowość - warunki organizacyjno - techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu;

3) medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, realizowane w ramach rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne;

4) miejsce udzielania świadczeń - każde miejsce zdarzenia, w którym zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe;

5) miejsce stacjonowania - miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, określone w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

6) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;

7) plan działania systemu - aktualny wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o którym mowa w art. 21 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

8) podwykonawca - podmiot, który na zlecenie Świadczeniodawcy:

a) wykonuje część umowy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności, lub

b) w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu, będzie kompleksowo w odniesieniu do części świadczeń będących przedmiotem umowy zawartej z Funduszem, realizował świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy z planu działania systemu wynika, że dla danego rejonu operacyjnego wskazanego w postępowaniu przewidziano więcej niż jedno miejsce stacjonowania i wykonywanie świadczeń przez więcej niż jeden zespół ratownictwa medycznego w danym zakresie świadczeń;

9) ryczałt - uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu;

10) Świadczeniodawca - zakład opieki zdrowotnej będący dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410, z późn. zm.2). 

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1137) oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).

 

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawców medycznych czynności ratunkowych w celu zawarcia umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, którzy kompleksowo zabezpieczą realizację świadczeń przez wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne wskazuje, czy w danym rejonie operacyjnym zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego, zgodnie z założeniami planu działania systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy w rodzaju ratownictwo medyczne jest udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez Świadczeniodawcę, w ramach poszczególnych zakresów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanych przez Fundusz na podstawie pisemnych porozumień (umów) zawartych pomiędzy dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu, a właściwymi terytorialnie wojewodami, z dotacji celowej w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części, której dysponentami są wojewodowie, ujętych w planie finansowym Funduszu i na zasadach określonych w ustawie. Umowy określają również zasady ich rozliczania.

2. W prowadzonym postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o którym mowa w § 3, zgodnie z art. 22 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uwzględnia się wytyczne planu działania systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7,  w odniesieniu do rejonu operacyjnego, liczby zespołów ratownictwa medycznego i ich  rodzaju, obszaru działania oraz miejsc stacjonowania każdego zespołu ratownictwa medycznego.

3. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

W rodzaju ratownictwo medyczne, zgodnie z założeniami do planu działania systemu,  o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

1) świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

2) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego;

3) świadczenia udzielane przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

4) świadczenia udzielane przez wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego;

5) świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

6) świadczenia udzielane czasowo przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego;

7) świadczenia udzielane czasowo przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego;

8) świadczenia udzielane czasowo przez wodne specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz.  W. L 340 z 16.12.2002r., str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiot umów obejmuje następujące nazwy i kody:

85120000 - 6 Usługi medyczne i podobne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń określonych w § 5, zawiera się ze Świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.

2. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien spełniać wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz wymagania określone w przepisach odrębnych.

3. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2, dotyczy każdego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu.

4. Oferta świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy o której mowa w ust. 1, zawiera informację o miejscu stacjonowania wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, określonych w planie działania systemu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, w danym rejonie operacyjnym, we wszystkich zakresach świadczeń, z określeniem ich obszarów działania.

5. Świadczeniodawca niespełniający wymagań określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, co do kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego, który zgodnie z art. 63 tej ustawy dostosuje się do tych wymagań, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym  w załączniku nr 4 do zarządzenia.

6. W przypadku deklaracji spełnienia od dnia obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, warunków wymaganych w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne, podmiot wybrany w wyniku zakończonego postępowania, o którym mowa w ust. 1, na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy, o ile strony nie postanowią inaczej, składa, do dyrektora właściwego Oddziału Funduszu, oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

7. Świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania umowy/promesy w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie częstotliwości zarezerwowanych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 8.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym w poszczególnych zakresach, o których mowa w § 5, mogą być wykonywane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców ", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 8 lit. b  Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia wraz z kompletem dokumentów podwykonawcy określonym w ww. załączniku.

3. W przypadku określonym w ust. 2  podwykonawca może realizować  świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, gdy posiada, w aktualnej księdze rejestrowej, sporządzonej przez właściwego wojewodę lub Ministra Zdrowia, wskazaną, komórkę organizacyjną zajmującą się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w odpowiednim zakresie na terenie właściwego rejonu operacyjnego, która to komórka organizacyjna posiada, w księdze rejestrowej, wskazane właściwe miejsce stacjonowania.

4. Jeśli w danym rejonie operacyjnym we właściwym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 5 przewiduje się realizację świadczeń opieki zdrowotnej przez jeden zespół ratownictwa medycznego wówczas Świadczeniodawca zobowiązany jest do samodzielnej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej bez udziału podwykonawców w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

5. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.

6. Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie właściwego terytorialnie wojewody oraz dyrektora Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, na zasadach określonych w ww. umowie.

7. Oddział Funduszu zobowiązany jest do poinformowania Świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

8. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców musi być zgłoszona przez Świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z wyłączeniem zmian określonych w § 2 ust. 8 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9. Świadczeniodawca zobowiązany jest do lokalizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi określonymi w planie działania systemu, w sposób umożliwiający dojazd do osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodny z określonymi w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.

10. Świadczeniodawca zobowiązany jest do współpracy z właściwym wojewodą, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, na terenie województwa, a w uzasadnionych przypadkach także w województwach ościennych.

11. Świadczenia opieki zdrowotnej, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze Świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".

12. Osoby, o których mowa w ust. 11, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego Świadczeniodawcy lub u innego Świadczeniodawcy.

13. Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy zapewnia gotowość do udzielania świadczeń, utrzymując w stałej dyspozycji środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych oraz obsadę kadrową, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

14. W trakcie realizacji umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, Świadczeniodawca udziela świadczeń poprzez podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych  wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach pozaszpitalnych oraz realizuje związane z tym inne zadania wynikające z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

15. Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 , Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

16. Zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

17. Świadczeniodawca w celu potwierdzenia  zabezpieczenia łączności umożliwiającej powiadomienie zespołów ratownictwa medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medycznego  składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia.

18. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, musi być zgłaszana przez Świadczeniodawcę w terminie umożliwiającym zmianę umowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 9.

1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.

2. Świadczeniodawca sprawozdając wykonane, przez zespoły ratownictwa medycznego, procedury medyczne posługuje się klasyfikacją procedur wg ICD 9, w tym pomocniczo listą procedur ICD 9 dedykowaną dla ratownictwa medycznego, określoną w załączniku nr 8 do zarządzenia.

3. Świadczeniodawca składa do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, rachunek na piśmie oraz raport statystyczny w formie elektronicznej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dane zawarte w rachunku Świadczeniodawca przekazuje również w formie elektronicznej.

4. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu statystycznego.

5. Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym osobom, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu na podstawie tych przepisów oraz umowy.

6. Świadczenia w ramach gotowości zespołów ratownictwa medycznego finansowane są na podstawie ryczałtu, określonego dla odpowiedniego zakresu świadczeń, zgodnego z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

7. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych umową.

8. Warunki rozliczenia świadczeń określone zostały w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 10.

Traci moc zarządzenie Nr 53/2009/DSM z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienione zarządzeniem Nr 18/2010/DSM z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne oraz zarządzeniem Nr  75/2010/DSM z dnia  2  grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

§ 11.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2011 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 15.03.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.03.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności