Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 161/2019/BKiS

27-11-2019

ZARZĄDZENIE Nr 161/2019/BKiS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) oraz § 17 ust. 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2006 r., wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 r. (z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dzień:

1) 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

  PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

     Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

2) Zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wynikały z protokołów dodatkowych: nr 1 z dnia 19 września 2007 r., nr 2 z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr 3 z dnia 7 września 2009 r., nr 4 z dnia 2 czerwca 2010 r., nr 5 z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr 6 z dnia 28 lipca 2016 r., nr 7 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 8 z dnia października 2016 r., nr 9 z dnia 19 stycznia 2018 r., nr 10 z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr 11 z dnia 5 października 2018 r., nr 12 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 13 z dnia 17 lipca 2019 r. i nr 14 z dnia 18 października 2019 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 27.11.2019 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności