Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 176/2019/DSOZ

23-12-2019

ZARZĄDZENIE Nr 176/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) udzielonych:

a) niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy albo
b) niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy

– stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.12.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności