Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 20/2019/DSM

20-02-2019

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/DSM

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 20 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne  

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, w załączniku nr 3 do zarządzenia poz. 5.8.2  otrzymuje brzmienie:

                                                                                           "                       

5.8.2

Śpiwór bakteriostatyczny
o wypełnieniu termoizolacyjnym syntetycznym wielorazowy lub koc bakteriostatyczny (1 szt.)

1

1

„                                                                                                                                                     .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
                                                            Andrzej Jacyna


 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925,  2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 20.02.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 21.02.2019 09:29
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności