Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 22/2019/DSOZ

27-02-2019

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA 

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres na jaki zostały zawarte.”;

  1. § 24 otrzymuje brzmienie:

 „§ 24. Traci moc zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2019 r.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 27.02.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności