Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 27/2004

18-11-2004

Zarządzenie Nr 27/2004
z dnia 21 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju "Świadczenia odrębnie kontraktowane" - Badanie metodą Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET), kryteriów oceny ofert oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców

Na podstawie art. 146, w związku z art. 249, oraz w związku z art. 107 ust. 5 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w niniejszym zarządzeniu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia.

2. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w ust. 1, jest "Badanie metodą Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET)", określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Po przeprowadzeniu postępowania, świadczenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie wprowadzone przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu do umowy dotyczącej świadczeń odrębnie kontraktowanych w drodze jej zmiany, według wzoru aneksu ustalonego przez dyrektora oddziału.

§ 2.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - świadczenia odrębnie kontraktowane", w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 13 do uchwały Nr 226/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz określenia przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków (z późniejszymi zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

1) "Katalog Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) dodaje się opis świadczenia: "Badanie metodą Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET)", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do postępowania i umów, o których mowa w § 1, stosuje się:

1) "Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku", ustalone w załączniku nr 2 do uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz określenia przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełniania tych warunków (z późniejszymi zmianami);

2) "Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych", w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 130/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zmiany Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

3) "Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych", ustalony uchwałą Nr 9/2003 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 4.

Świadczenia określone w niniejszym zarządzeniu sfinansowane zostaną w ramach środków określonych w planie finansowym Funduszu, w części dotyczącej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, w poz. B2.11: "świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane". Kwota przeznaczona na ten cel wynosi maksymalnie 4 950 000 złotych.

§ 5.

Zobowiązuje się dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, do niezwłocznego przekazania dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 18.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności