Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 28/2004

18-11-2004

Zarządzenie Nr 28/2004
z dnia 21 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie przekazania oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji "Programu badań prenatalnych" zleconego przez Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 23, art. 117 pkt 5, art. 146, w związku z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Przy realizacji zadania określonego w załączniku nr 3 do "Programu badań prenatalnych" nie stosuje się terminów określonych w § 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 2/2004 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie przekazania oddziałom wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji "Programu badań prenatalnych" zleconego przez Ministra Zdrowia, zwanego dalej "zmienianym zarządzeniem".

2. Ustala się następujące, nieprzekraczalne terminy dotyczące postępowania w zakresie realizacji zadania o którym mowa w ustępie 1:

1) ogłoszenie postępowania - nie później niż do dnia 22 października 2004 r;

2) zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej - nie później niż do dnia 22 października 2004 r.;

3) składanie ofert - nie później niż do dnia 29 października 2004 r.;

4) otwarcie ofert - nie później niż do dnia 2 listopada 2004 r.;

5) ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania - nie później niż do dnia 3 listopada 2004 r.

§ 2.

1. Do postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz do zawarcia umów po jego przeprowadzeniu, stosuje się dokumenty określone w § 3 zmienianego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: Program badań prenatalnych", stanowiących załącznik nr 1 do zmienianego zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 - "Przedmiot postępowania", dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3. Zakres przedmiotu postępowania określony w załączniku nr 3 do programu będzie realizowany przez świadczeniodawców, którzy uzyskali rekomendację Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.";

2) w rozdziale 2 - "Zakres świadczeń będących przedmiotem postępowania" dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5. Diagnostyka molekularna w zakresie określonym w zadaniu stanowiącym załącznik nr 3 do programu.";

3) w rozdziale 4 - "Populacja objęta programem" dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6. Osoby z rodzin wysokiego ryzyka genetycznego

w zakresie określonym w zadaniu stanowiącym załącznik nr 3 do programu.";

4) w rozdziale 5 - "Wymagania szczególne dla oferentów" na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: "Do realizacji zadania określonego w załączniku nr 3 do programu mogą przystąpić oferenci posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.".

§ 3.

Zobowiązuje się dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, do niezwłocznego przekazania dyrektorom oddziałów wojewódzkich Funduszu niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 18.11.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności