Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 28/2012/DGL

11-05-2012

Zarządzenie Nr 28/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 10 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) oraz w związku z art. 70 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 59/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienionym zarządzeniem Nr 73/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 października 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienionym zarządzeniem Nr 10/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz zmienionym zarządzeniem Nr 24/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2 ust.1 pkt.10;

2) uchyla się § 2 ust.1 pkt.14;

3) uchyla się § 4 ust.1 pkt.4;

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Terapeutyczne programy zdrowotne wymienione w załączniku nr 4 do zarządzenia są określone w opisach terapeutycznych programów zdrowotnych, stanowiących załącznik nr 38 do zarządzenia, zwanych dalej "opisami programów"."

5) uchyla się § 13 ust.1;

6) § 14 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczby udzielonych świadczeń, ich wartości punktowych określonych w katalogu świadczeń i ceny punktu, oraz"

7) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dopuszczalne jest, w przypadkach uzasadnionych medycznie, łączne rozliczenie substancji z katalogu substancji określonych w załączniku nr 1h do zarządzenia ze świadczeniami określonymi w:

1) zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w ramach:

a) katalogu grup określonego w załączniku nr 1a do tego zarządzenia;

b) katalogu świadczeń odrębnych określonego w załączniku nr 1b do tego zarządzenia;

c) katalogu świadczeń do sumowania określonego w załączniku nr 1c do tego zarządzenia;

d) katalogu radioterapii określonego w załączniku nr 1d do tego zarządzenia

2) zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w ramach:

a) katalogu świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia określonego w załączniku nr 1e do tego zarządzenia;

b) katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii nowotworów określonego w załączniku nr 1n do tego zarządzenia;

c) katalogu świadczeń wspomagających - leczenie szpitalne - chemioterapia określonego w załączniku nr 1j do tego zarządzenia."

8) § 16 ust. 2 dodaje się pkt.3):

"3) zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ramach:

a) katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) określonego w załączniku nr 1k do tego zarządzenia."

9) załącznik nr 1g do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 1h do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

11) uchyla się załącznik nr 1i do zarządzenia;

12) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

14) uchyla się załączniki od nr 5 do 32 do zarządzenia;

15) uchyla się załączniki od nr 35 do 37 do zarządzenia;

16) uchyla się załączniki od nr 39 do 49 do zarządzenia;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w §1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 11.05.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.08.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności