Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2008/DEF

12-06-2008

Zarządzenie Nr 33/2008/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 11 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 20 września 2007 r., z późniejszymi zmianami, zwiększa się kwotę określoną w pozycji B2 "koszty świadczeń zdrowotnych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, z czego:

1) Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 210.306 tys. zł;

2) Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 144.435 tys. zł;

3) Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 148.443 tys. zł;

4) Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 67.969 tys. zł;

6) Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 225.447 tys. zł;

7) Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 425.246 tys. zł;

8) Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 69.650 tys. zł;

9) Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 130.148 tys. zł;

10) Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 81.785 tys. zł;

11) Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 160.109 tys. zł;

12) Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 343.388 tys. zł;

13) Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 86.833 tys. zł;

14) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 93.500 tys. zł;

15) Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 235.411 tys. zł;

16) Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 121.985 tys. zł.

§ 2.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2008 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz.559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 166, poz. 1172 i Nr 171, poz.1208 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305.


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 12.06.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.06.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności