Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 33/2018/DEF

16-04-2018

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok

Na podstawie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 11 stycznia 2018 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną
w pozycji B1 „obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną” z 791.372 tys. zł do 510.512 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 16.04.2018 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności