Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ

12-01-2015

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 stycznia 2015 r.

uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zmienione zarządzeniem Nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r.

§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do rozliczenia świadczeń, o których mowa w zarządzeniach określonym § 1, udzielonych od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 7 stycznia 2015 r.

2. Rozliczenie świadczeń, o których mowa w:

1) § 3 zarządzenia Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, odbywa się na podstawie zmian dokonanych w umowach, o których mowa w § 9  tego zarządzenia;

2) § 4 i 8 zarządzenia Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, odbywa się na zasadach określonych w § 5, 6 i 8 tego zarządzenia.

3. W celu rozliczenia świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r. zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, świadczeniodawca jest obowiązany przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r., pisemną informację zawierającą dane o złożonych deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, zawierającą w szczególności:

1) datę złożenia deklaracji wyboru;

2) imię i nazwisko świadczeniobiorcy składającego deklaracje wyboru;

3) imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do których złożono deklaracje wyboru.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149,  poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, 879, 983 i 1290, 1623, 1646, 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 1004, 1136, 1138, 1146,1175 1188,  1491 i 1831.

 

Wszystkie aktualności