Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 49/2009/DEF

21-10-2009

z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 18 września 2008 r., z późniejszymi zmianami, zwiększa się pozycję B2 "koszty świadczeń zdrowotnych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 176.454 tys. zł.

§ 2.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008  r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241 i Nr 161, poz. 1278.


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 21.10.2009 r. Magdalena Stawarska
Ostatnio zapisany: 21.10.2009 r. Magdalena Stawar
Wszystkie aktualności