Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 5/2019/DSOZ

16-01-2019

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków
na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

1)    szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:

a)    ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
b)    ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c)    ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy;

2)    wzór zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący postanowienia § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym OWU”;

3)    wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków, o których mowa w pkt 1;

4)    sposób przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 2. 1. Do wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających ze zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 2, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm. ), zwanego dalej „rozporządzeniem OWU”, oraz przepisy niniejszego zarządzenia.
 2. Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w ust. 1, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „dyrektorem właściwego oddziału Funduszu”, podpisanej zmienionej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią:

1)    porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU albo
2)    dokumentu, o którym mowa  w § 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU;
3)    dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy.
 

3. Zmienioną umowę, o której mowa w ust. 2, przekazuje się w sposób określony w przepisach § 40 i 41 załącznika do rozporządzenia OWU.

§ 3. 1. Wzór zmiany umowy, o którym mowa w § 1 pkt 2, określony w załączniku:

1)    nr 1a do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

a)    leczenie szpitalne,
b)    leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku;

2)    nr 1b do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne;
3)    nr 1c do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
4)    nr 1d do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) / świadczenia w izbie przyjęć (IP);
5)    nr 1e do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia.

§ 4. 1. Do rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w okresie sprawozdawczym przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b świadczeniodawca dołącza oświadczenie potwierdzające dokonanie wypłaty tym osobom środków w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, za ten okres.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest:

1)    w załączniku nr 2a do zarządzenia – dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne;
2)    w załączniku nr 2b do zarządzenia – dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

3. Rachunek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności ich pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).

§ 5. 1. Do rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w okresie sprawozdawczym przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c świadczeniodawca dołącza oświadczenie potwierdzające przekazanie podwykonawcy środków na dokonanie wypłaty tym osobom środków w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, za ten okres.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku nr 2c do zarządzenia.
3. Do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 4 ust. 3.

§ 6. Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla poszczególnych rodzajów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 7. Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w terminach wskazanych w § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

§ 8. Niewykonanie przez świadczeniodawcę lub podwykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, obowiązków wynikających z § 2 ust. 1–3 i 5–9 tego rozporządzenia oraz naruszenie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. b, e oraz pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia OWU skutkuje nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przy uwzględnieniu rodzaju i wagi stwierdzonych nieprawidłowości, a także wartości świadczeń, których dotyczyły te nieprawidłowości.

§ 9. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 3.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 76/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669, 1925, 2192 i 2429.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.01.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności