Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 52/2013/DSS

20-09-2013

Zarządzenie Nr 52/2013/DSS
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór:

1) wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

Umowy dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz objęcia wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność po tym dniu przez okres na jaki zostały zawarte.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 9/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wzoru wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 20.09.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.09.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności