Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 52/2014/DSOZ

07-08-2014

Zarządzenie Nr 52/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r., w "Tabeli nr 12 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie":

1) po wierszu nr 12 dodaje się wiersze nr 12a - 12c, w których treść kolumn 4-7 otrzymuje brzmienie:

"

";

2) w wierszach nr 22 i 23 w kolumnie 5 - Zakres dodaje się kod 20 z adnotacją: "dotyczy poradni";

3) w wierszach nr 24 -  26 i 52 w kolumnie 5 - Zakres dodaje się kod 20;

4) po wierszu nr 72 dodaje się wiersz nr 72a, w którym treść kolumn 1-7 otrzymuje brzmienie:

 "

";

5) listę zakresów świadczeń zamieszczoną pod tabelą uzupełnia się o zakres w brzmieniu:

"20. kompleksowe leczenie ran przewlekłych (klrp-1)".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 7.08.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.08.2014 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 07.08.2014 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności