Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 52/2015/DSOZ

28-08-2015

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, przy ocenie ofert preferowane i dodatkowo oceniane są: lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole oraz załączenie do oferty porozumienia zawartego z dyrektorem szkoły o objęciu opieką stomatologiczną dzieci tej szkoły w godzinach określonych w niniejszym zarządzeniu.

5. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu na obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego może wyrazić zgodę na realizację świadczeń stomatologicznych w szkole w godzinach innych niż określone jako wymagane w niniejszym zarządzeniu.”;

2) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 28.08.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 28.08.2015 09:15
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności