Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 52/2018/GPF

15-06-2018

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:
a) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust  1, sprawuje Prezes Funduszu. Prezes Funduszu sprawuje również bezpośredni nadzór nad Wydziałem Audytorów Wewnętrznych i Wydziałem Kontroli Wewnętrznej, wchodzącymi w skład Departamentu Kontroli oraz Inspektorem Ochrony Danych i Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania wchodzącymi w skład Gabinetu Prezesa Funduszu.
3. Bezpośredni nadzór nad:
1) Departamentem Analiz i Strategii oraz Departamentem Spraw Świadczeniobiorców wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;
2) Departamentem Ekonomiczno – Finansowym, Biurem Księgowości, Biurem Administracyjno – Gospodarczym, Departamentem Informatyki oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Finansowych;
3) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych oraz Departamentem Gospodarki Lekami wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych.”,
b) w § 13:
- uchyla się ust. 2,
- dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„2. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych zapewnia Departament Analiz i Strategii.”;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr  30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 27/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 15.06.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 15.06.2018 16:16
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności